HOIATUS Maksejõuetu äriühingu tegutsemine on keelatud. Äritegevus läbi maksejõuetu äriühingu võib Teile maksma minna palju raha. Alusta likvideerimist!
Helista 53660073

Firma likvideerimine

Oleme abiks majandusraskustesse sattunud juriidilisele isikul. Paratamatult tuleb ette olukordi, kus ühel hetkel on vaja ettevõtte tegevus lõpetada. Meie teenuseid kasutades saate firmast vabaks mõne tööpäeva jooksul ja murega tegeleme edasi meie.

Äriregistrist kustutamine ja dokumentide säilitamine.
Juriidilisel isikul, sealhulgas osaühingul, on tulenevalt TsÜS-i § 46 lõikest 1 kohustus säilitada oma dokumente kümme aastat. Raamatupidamiskohustuslasena on ühingul samuti raamatupidamise seaduse § 4 punkti 5 ja § 12 lõike 1 kohaselt kohustus säilitada raamatupidamise algdokumente seitse aastat alates selle majandusaasta lõpust, mil algdokument raamatupidamises kajastati. Sellest tulenevalt näeb ÄS ette, et likvideerijad annavad osaühingu dokumendid hoiule likvideerijale, arhiivipidajale või muule usaldusväärsele isikule. Arhiiviteenuseid osutavad arhiiviseaduse §-de 22 ja 23 kohaselt vastavat tegevusluba omavad isikud. Kui likvideerijad dokumentide hoidjat määranud ei ole, määrab selle vajaduse korral kohus. Dokumentide hoidja isik peab nähtuma ka äriregistri kandest. Dokumentide hoidja vastutab hoiule antud dokumentide säilimise eest seadusega ettenähtud tähtaja jooksul (ÄS §219 lg 1 ja 3).
Hoiule antud osaühingu dokumentidega võivad tutvuda eelkõige osanikud ja nende õigusjärglased, kuid kohtu loal on vastav õigus ka ühingu võlausaldajatel (ÄS § 219 lg 4).

Kontakt Telefon

53660073

eLeht