HOIATUS Maksejõuetu äriühingu tegutsemine on keelatud. Äritegevus läbi maksejõuetu äriühingu võib Teile maksma minna palju raha. Alusta likvideerimist!
Helista 53660073

Likvideerimiseteenus

 Likvideerimismenetlus
Likvideerimismenetluse eelduseks on asjaolu, et ühingul on vara rohkem kui kohustusi. Kui pärast lõpetamise  otsustamist likvideerimise käigus ilmneb, et olukord on vastupidine ja võlad ületavad vara, siis peavad likvideerijad esitama pankrotiavalduse (ÄS § 210). Sellisel juhul jätkub vastav menetlus pankrotiseaduses sätestatud reeglite kohaselt.
Likvideerimismenetluse raames tehtavad toimingud.
Kokkuvõtlikult on osanike poolt otsustatud lõpetamise raames toimuva likvideerimismenetluse käigus
tehtavate toimingute ajakava üldjuhul järgmine: Osaühingu majandustegevuse ülevaate koostamine. Kuna juhatus peab esitama osanikele lõpetamisele eelneva majandusaasta aruande ja ülevaate osaühingu käesoleva aasta majandustegevusest, siis on esimeseks toiminguks vastava ülevaate koostamine (ÄS § 202 lg 2).
Lõpetamisotsuse vastuvõtmine osanike poolt. Arvestama peab, et lõpetamisotsuse saab vastu võtta vaid
kvalifitseeritud häälteenamusega. Lõpetamisotsuse võib võtta vastu nii koosolekul kui ka kirjalikul hääletamisel, minimaalselt peab otsuse vastuvõtmiseks olema otsuse poolt antud 2/3 koosolekul osalenud osanike häältest võikirja teel hääletamisel 2/3 kõigist osanike häältest. Osaühingu lõpetamisotsuse saab vormistada ka osanikeühehäälse kirjaliku otsusena (ÄS § 173 lg 3) ilma koosolekule kokku tulemata.
Võlausaldajatele teatamine. Likvideerijad peavad viivitamatult avaldama teate osaühingu likvideerimismenetlusest ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded, samuti saatma likvideerimisteate teada olevatele võlausaldajatele(ÄS § 212 lg 1 ja 2).
Lõpetamise ja likvideerijate äriregistrisse kandmine. Osaühingu lõpetamisotsuse ja likvideerijate kandmiseks äriregistrisse peab juhatus esitama avalduse (ÄS § 204 lg 1 ja § 208 lg 1).
Likvideerimise algbilansi koostamine, selle kinnitamine osanike poolt ja registripidajale esitamine.
Lõpetamisotsuse vastuvõtmisest alates kolme kuu jooksul peavad likvideerijad koostama likvideerimise
algbilansi. Lõpetamisotsuse vastuvõtmisega lõpeb osaühingu seni kestnud majandusaasta ja algab uus, mistõttu likvideerijad koostavad majandusaasta aruande osaühingu lõpetamise ajaks lõppeva majandusaasta lõpu seisuga. Algbilanss ja majandusaasta aruanne esitatakse kinnitamiseks osanikele ning pärast selle kinnitamist osanike poolt ka registripidajale (ÄS § 211 lg 2,3 ja 4).
Ühingu vara müük, võlgade sissenõudmine ja võlausaldajate nõuete rahuldamine, vajadusel
pankrotiavalduse esitamine. Kui ilmneb, et likvideeritava osaühingu varast ei jätku võlausaldajate kõigi nõuete
rahuldamiseks, peavad likvideerijad esitama pankrotiavalduse (ÄS § 210). Tegemist on äärmiselt olulise
normiga, sest karistusseadustiku § 380 näeb seaduses sätestatud pankrotiavalduse esitamise kohustuse
täitmata jätmise eest karistusena ette kas rahalise karistuse või kuni kolmeaastase vangistuse.
Lõppbilansi ja vara jaotusplaani koostamine. Pärast kõigi võlausaldajate nõuete rahuldamist ja raha
deponeerimist koostavad likvideerijad lõppbilansi ja likvideerimisel järelejäänud vara jaotusplaani (ÄS § 215 lg 1).
Lõppbilansi ja vara jaotusplaani osanikele tutvumiseks esitamine. Lõppbilanss ja vara jaotusplaan tuleb esitada osaühingu asukohas tutvumiseks kõigile osanikele ja sellest osanikele ka teatada (ÄS § 215 lg 3).
Vara tegelik jagamine osanike vahel. Vara võib välja jagada kuue kuu möödumisel osaühingu lõpetamise
äriregistrisse kandmisest ja likvideerimisteate avaldamisest ning kahe kuu möödumisel lõppbilansi ja vara
jaotusplaani osanikele tutvumiseks esitamisest osanikele teatamisest, kui bilanssi ega vara jaotusplaani ei ole kohtus vaidlustatud või on hagi läbi vaatamata või rahuldamata jäetud või asjas menetlus lõpetatud (ÄS § 216 lg2). Viidatud norm kohaldub ka rahalise likvideerimisdividendi jaotamise tähtaegadele. Oluline on silmas pidada,et teisena nimetatud ehk kahekuuline tähtaeg ei hakka kulgema mitte lõppbilansi ja vara jaotusplaani osanikele tutvumiseks esitamise ajast, vaid ajast, mil sellest (bilansi ja jaotusplaani tutvumiseks esitamisest) osanikele teatati.

Kontakt Telefon

53660073

eLeht